Тот е един исторически човек, извисен преди 52 000 години. Той е бил цар на атлантите в
продължение на 16 000 години и в онази епоха се наричал Шикетет Арлих Вомалитес. Живял е на
Земята в същото тяло до 4 май 1991 година. Той би могъл да отпътува по-рано – много извисени
учители са го правели – но бил част от една малка група, която била взела решение да остане.
Знаейки, без никакво съмнение, че всички неща за взаимно свързани помежду си и че съществува
само един единствен дух. Единният, който се движи през всички неща, Тот предпочел да остане тука
като учител.
Той бил заминал наистина за период от около 2000 години и обиколил различни планети.
Пристигал на някоя планета и се настанявал там за около стотина години, за да наблюдава
живеещите на нея и да възприеме техните начини на действие. След това тръгвал за друга планета, а после се връщал отново тука. Той искал да остане сред нас на Земята дотогава, докато ние стигнем известно ниво на съзнание. И тъй като сега ние вече сме стигнали до това ниво на съзнание, ето защо Тот напусна тази планета на 4 май 1991 година.
Очевидно е, че това, което се случи преди, по време на и след войната в Персийския залив, е
било връхната точка на нещо. За първи път от 16 000 години, на нашата планета светлината е по-
могъща от мрака. Дори ние все още да не забелязваме това, властта е сменена и законите са се
преобърнали от само себе си. Сега, когато негативното се съпротивлява срещу светлината, защото
именно това е неговата истинска природа, а не да намалява и засенчва светлината, то й придава и
влива повече могъщество – и ние ставаме все по-силни и все по-силни. Затова издържайте на всичко!
Най-забележителното нещо, направено от Тот, е въвеждането на писмеността по Земята. В
Египет го наричали “писаря”, защото именно той е записал писмено цялата древна история. И затова
Дрънвълоу е бил изпратен при него. По-голямата част от сведенията, които Дрънвълоу има за нашата
история и за нас самите, идват точно от Тот. Тот винаги е подчертавал, че това, което казва, не е
съвършено вярно и точно, но неговата версия за фактите е сигурно много близка до онова, което
наистина е станало. Първата среща на Дрънвълоу с Тот е станала през 1972 година. Той е проучвал
алхимията – начина за превръщане на живак или олово в злато – но не с цел да стане богат, а за да
наблюдава химичните реакции. Всяка химична реакция има паралел някъде в живота, на едно или
друго ниво. Ако разбираш химията и процеса за свързване на атомите при образуването на
молекулите и ако наблюдаваш как тези молекули се прегрупирват, ще можеш да разбереш в най-
малки детайли как стават действията в по-голям мащаб. Истинската алхимия се отнася най-напред за
разбирането на процеса за преминаване от сегашното ниво на съзнание към христовото ниво на
съзнание. Дрънвълоу изучавал тази система с помощта на учител. Един ден те медитирали с
отворени очи. След един час учителят на Дрънвълоу изчезнал от стаята. За две-три минути едно тяло,
съвсем различно, се появило пред Дрънвълоу. Този човек бил дребен на ръст, около 1 метър и 60
сантиметра, и изглеждал около 70 години. Имал вид на древен египтянин и носел съвсем обикновени
дрехи. Дрънвълоу си спомня особено погледа му, напомнящ погледа на бебе, много нежен и кротък,
топъл, без сянка от собствена преценка.
Той казал на Дрънвълоу, че във Вселената липсват три атома и че той желае Дрънвълоу да ги
открие. И Дрънвълоу изживял един експеримент, за който не говори, но който му разкрил смисъла. Тот
направил дълбок поклон, благодарил и изчезнал. След няколко минути се появил учителят-алхимик. И
той не знаел нищо за случилото се. А в действителност бил сигурен, че през цялото време си е бил
там.
Дрънвълоу не знаел тогава, че онзи, който му се явил, бил Тот, и не го видял повече до 1
ноември 1984 година. Оттогава те започнали да общуват редовно в продължение на няколко месеца.
Във всеки случай, за да се върнем към нашия разказ, Тот, както и Ра и Араарагот, които също
били древни царе на Атлантида, получили плана на мрежата на христовото съзнание и отишли в
Египет. Те избрали Египет (наричан по онова време Хем), защото именно там била излязла на
повърхността на Земята една осова точка на пламъка, съдържащ зародиша на нашето колективно
съзнание. И някой ден мрежата, свързана с тази точка, щяла да узрее в христово съзнание. Те
пробили дупка точно в оста, която минава през Земята и стига чак до зародиша на нашето съзнание.
Единият край на тази ос е във Египет, а другият се намира на обратната страна на Земята, в Моореа,
един малък остров близо до Таити. Тот казва, че някакво концентрично излъчване или спирала има и
на двата края на тази ос и че ако може да се види очертанието на сянката на това излъчване върху
земята, тази сянка ще прилича на логаритмична спирала. И в началото на тази спирала
тримата царе изградили три пирамиди.

По замисъл пирамидите трябвало да ни помогнат да преминем от второ ниво (на което се
намираме сега) към трето ниво или нивото на христовото съзнание.
Това било средство за планетарно посвещение, средство, създадено за извеждането на един
човек с 44 хромозома, чрез добавянето на още 2, за да стигне той до христовото съзнание и да се
стабилизира.
Според Тот пирамидите били изградени с участието на мисълта и сърцето, проявени чрез
паметта в четвъртото измерение. Те били построени за три дни отгоре надолу. Тримата царе
свързали най-първичното съзнание на нашата еволюционна схема с логаритмичната спирала. А под
пирамидите, в дълбочина, те изградили малък храмов град, където живеели около 10 000 души, който,
ще споменем мимоходом, все още си е там.
Всеки вид, живеещ на тази планета, притежава мрежа, с която е свързан. Дори този вид да
съществува само на едно мъничко местенце на земното кълбо, неговата мрежа е простряна по цялата
планета. Тези мрежи са разположени в едно поле между 18 метра дълбоко навътре в Земята и
стотици километри над повърхността на Земята. Ако можете да ги видите наложени една върху друга,
ще ви заприличат на лека мъгла с бяло-синкав цвят, която се отделя от Земята. Китовете са
представители на най-умната, най-напредналата еволюционно и най-древната форма на живот на
Земята. След това идват делфините, а след тях са човеците. Ние смятаме, че сме най-напредналите
в еволюцията, защото можем да създаваме неща извън себе си. Но това все пак е последица от
луциферовия бунт на Марс.
Най-високо еволюиралите форми на живот не създават неща извън себе си. Само вътре в
себе си те създават всичко онова, от което се нуждаят.
Китовете населяват тази планета по един жив съзнателен начин от 500 милиона години. Те
пазят паметта на планетата. За това именно се говори във филма Star Trek IV. Без китовете ние
нямаше да имаме памет, без китовете ние сме загубени.
Делфините участват в живота най-малко отпреди 35 милиона години. Те дори са излизали от
водната си среда, ходели са по твърда земя известно време и са се върнали към първичната си
природа. Плавниците на делфините имат във вътрешната си част ръце, човешки ръце. Тези създания
приличат удивително на човешките същества. Бозайници са, а не риби, и двете полукълба на главния
им мозък функционират 100-процентово. По време на сън половината от главния им мозък почива. А
при нас, човеците, само едната половина от нашия главен мозък работи постоянно, като другата
половина е заспала. И от онази половина, която работи, ние използуваме само около 5 до 10
процента. Следователно, от гледна точка на делфините, ние сме не само заспали, ние сме и
несъзнателни, лишени изобщо от съзнание.
Около нашата планета съществуват три мрежи за човешкото съзнание. Първата мрежа е
съответна на 42 хромозома, като към нея се добавят още 2 хромозома. Мрежата, на която ние се
намираме сега, е 44 хромозома, към които се добавят още 2. А от 4 февруари 1989 година е вече
налице третата мрежа, която се състои от 46 хромозома, към които се добавят още два хромозома от
христовото съзнание.
Ето, точно това са подготвяли Тот, Ра и Араарагот. Те започнали да създават геомантията по
повърхността на Земята, за да създадат по синтезен начин мрежата на христовото съзнание, което
ще може да ни върне обратно онова тяло-носител, което ще ни позволи да стигнем до следващото
ниво на съзнание. Тримата направили по този начин един отвор, изравнен точно по права линия с
невидимата ос на нашия зародиш на съзнание. После разположили три пирамиди и това бил главният
проект на геомантията. Впоследствие, през цялата планета, те създали 83 000 свещени места, които
се намират изцяло в четвъртото измерение. Именно затова не бива да подписвате никакви договори
за посещения чрез водачество с пътническите агенции, публикувани в справочниците на Ню Ейдж. По-
късно, в продължение на 13 000 години, тримата царе използували отделни индивиди от всички раси и
по всички места на планетата, за да издигат или съответни църкви на определени места, или
пирамиди в дадени точки, за да се създават постепенно оперативни модели във всяко едно от тези
свещени места. Учените биха могли най-сетне да открият, че всички тези свещени места върху
планетата са разположени или по логаритмичната спирала, или по спиралата на Фибоначи, като са
свързани математически помежду си и са разположени по линиите, чиято начална точка е именно в
Египет. Областта в Египет, открита наскоро, бе наречена “слънчевият кръст”. Една асоциация в щата
Вирджиния {The Association for Research and Enlightenment) смята, че тог.а е едно от най-важните
места в Египет.
Учителите, освен това, което са направили в Египет, са ни завещали второто ниво на
съзнание, това, в което се намираме сега, като междинен дисхармоничен етап, който ни води към
третото ниво – христовото ниво. Те ускорили този процес с въвеждането на писмеността, но именно тя
била причината ние да забравим епохата, предшестваща човека, и да загубим паметта си за Единния.
Преди това писмеността не е била необходима, защото всеки спомен съществувал ненакърнен и
цялостен. Второто ниво на съзнание, дисхармоничният етап, през който преминаваме ние сега,
съществува само затова, защото животът още не е намерил начин за пряко преминаване от второто
към третото ниво. Обаче второто ниво е етап, в който ние трябва да влизаме и излизаме колкото е
възможно по-бързо, тъй като, ако една цивилизация остане много дълго време там, се повишава
рискът за разрушаване на планетата, на която тази цивилизация съществува. Никога не е рано да се
мине отвъд границата.
The Association for Research and Enlightenment е асосиация, основана с цел съхраняването и
продължаване изследванията, предприети от Едгар Кейси.
Комплексът, който ви описах, разположен в Египет, е бил изграден около 200 години преди
Потопа и преместването на полюсите. Ще спомена, че става въпрос именно за Потопа, по време на
който Ной е използувал ковчега си и е спасил живота си. Точно преди Потопа и изместването на
полюсите Тот отишъл чак до Сфинкса. А Сфинксът е най-старият елемент на планетата. Той лежи
всъщност на около километър и половина под повърхността на земята и представлява огромен
космически кораб. Тот е дал тези факти, заедно с по-голямата част от сведенията, съдържащи се в
настоящата глава, в един древен документ, наречен “Изумрудените таблички” (The Emerald Tablets).
Според Тот космическият кораб осигурява нашата защита. Той твърди, че всеки път, щом
наближи времето за промяна на полюсите, ние ставаме изключително уязвими, защото преминаваме
през период от три и половина денонощия, в който магнитното поле на планетата се срива. В този
момент именно мракът винаги настъпва, като се опитва да властва. Това е ставало редовно през
нашата дълга история от 5 500 000 години. Но всеки път, някое много чисто същество е намирало
този кораб и го е издигало във въздуха. Каквото си помисли и почувства този индивид, това става.
Става дума за някого, който е минал към христовото съзнание, така че, каквото и да си помисли или
почувства, то се проявява мигновено. И подобно действие винаги пречи на мрака да надделее.
Тъй като ние приближаваме отново към изместване на полюсите, космическият кораб вече е
на място. През 1989 година една паруанка мина към нивото на христовото съзнание, издигна кораба и
си помисли следното:
Сивите страдат от една нелечима болест, която съществува само на Земята. И наистита
веднага точно това е започнало да става. Към края на 1992 година, сивите, почти без изключение,
бяха вече изчезнали. Те са нямали друг изход, освен да напуснат Земята, защото просто не могат
повече да живеят на нея.
Да се върнем към космическия кораб – не желая да ви заблуждавам. Този космически кораб
има дебелина три до пет атома, сплескан е отгоре и отдолу, широк е колкото две малки махали и е
кръгъл. Той е така проектиран, че да се съедини с нашата собствена меркаба или пък да се отдели от
нея. Той обикновено се разполага на една хармонична по-високо от хармоничната на Земята, което
обяснява как именно той може да се окаже на около километър и половина над повърхността на
Земята.
След неуспешния опит на марсианците в Атлантида дошъл период от около 4000 години на
все по-хаотичен и все по-хаотичен живот на Земята. След това дошъл моментът, в който Земята се
оказала в процесията на равноденствията, готова за изместване на полюсите преди около 12 500
години. Тот извисил кораба, върнал се на остров Ундал в Атлантида и взел на борда около 1600
извисени учители. Според думите на Тот, те не били изминали и 500 метра, когато островът Ундал
потънал. Именно това била последната част от Атлантида, която изчезнала. Тот и извисените учители
се върнали при Голямата пирамида в момента, в който магнитното поле на Земята се сривало. Това
разрушение продължило три и половина денонощия и унищожило и нашата памет. Единната ни памет
зависи пряко от земното магнитно поле и ако това поле бъде разрушено, ние не знаем повече кои сме.
И тогава се връщаме към дивашкото си състояние. Но ако вие сте се научили да контролирате вашата
меркаба, ще можете да създадете собствено магнитно поле с помощта на светлинните полета с
противоположно въртене и по този начин ще запазите паметта си. Учителите се приземили върху
Голямата пирамида, която била създадена с цел да осигури платформа за точно приземяване на
космическия кораб. Там именно те съградили една меркаба, която станала основа на огромно
въртящо се енергийно поле, простиращо се до 2,5 милиона километра в пространството. През най-
критичния период от три и половина денонощя, в който станало изместването на полюсите, учителите
контролирали осите, техния наклон и орбитата на планетата. Всъщност те променили орбитата.
Преди това Земята правела една пълна обиколка около Слънцето за 365 денонощия, а сега – за 365 и
една четвърт. Учителите останали на борда на кораба през цялото време на разрушаването на
магнитното поле и когато то приключило, пред тях се появил един съвсем нов свят. Атлантида била
изчезнала, появил се континентът, част от който сега се нарича Съединени щати, а планетата се
оказала на различно ниво на измерение, много по-ниско. Именно това е причината археолозите да не
могат да открият останки от онази епоха. Те търсят на друго вибрационно ниво.
Учителите влезли в Голямата пирамида през един кръгъл тунел, който отвежда към нейния
подземен град. Ра взел със себе си около една трета от жителите му, включително и Тат, сина на Тот.
Впоследствие от тях именно било сформирано братството Тат, а и днес там живеят в голяма общност
безсмъртни същества.
Корабът минал после към езерото Титикака и към Острова на Слънцето. Там Тот стъпил на
земята с една трета от учителите и именно там те създали Империята на инките. След това корабът
отишъл чак до Хималаите, където Араарагат дебаркирал с по-малко от една трета от учителите.
Останалите извисени учители – седем – се върнали при Сфинкса, издигнали кораба до хармоничната,
която да им позволи да прекосят Земята, и след това навлезли надълбоко в нея на разстояние около
една миля, в една кръгла зала, в която самият кораб останал до 1989 година.
Тези три места – подземният град, Островът на Слънцето и Хималаите са били определени
поради съвсем точни, конкретни причини, свързани с геомантията на планетата, както тя е била
предвидена от учителите за създаването на една синтезна мрежа на христово съзнание на Земята.
Египетският елемент станал мъжката точка на тази мрежа. А аспектът майа-инка станал обратната
женска точка на мрежата. Хималайският аспект станал неутрална точка или детето в мрежата.